Doplnkové cestné služby

Preprava tovaru je dôležitou zložkou takmer všetkých oblastí podnikania. Či už potrebujete urgentne dodať Váš tovar na výrobné linky alebo hľadáte cenovo efektívne zásobovanie Vašich veľkoobchodných skladov, prípadne maloobchodných prevádzok, naše služby sme navrhli tak, aby vyhoveli potrebám každého z Vás. Vyberte si sami, ktorý z našich produktov dnes potrebujete.

Celovozové prepravy

Tento typ prepravy Vám odporúčame v prípade, ak Váš tovar úplne vyplní nákladný priestor vo vozidle, či už po váhovej alebo objemovej stránke. Práve tak dosiahnete ideálny pomer ceny k využitiu vozidla a optimálne jednotkové náklady. Disponujeme rôznymi kategóriami vozidiel, od osobných vozidiel až po návesové súpravy, preto sa váhou ani rozmermi tovaru obmedzovať nemusíte. Váš tovar smeruje bez prekladania priamo k príjemcovi a tak je čas jeho doručenia obmedzený iba platnou legislatívou a aktuálnou dopravnou situáciou. O cene prepravy a predpokladanom termíne doručenia ste vždy oboznámení pred začatím realizácie prepravy. Váš tovar počas prepravy neustále monitorujeme a o jeho pohybe Vás priebežne informujeme.

Dokládkové prepravy

Ak uprednostňujete cenu prepravného pred časom dodania, máme pre Vás riešenie. Na jednom vozidle prepravíme spoločne tovar viacerých zákazníkov pričom každý platí len ním obsadenú časť. Čas doručenia v tomto  prípade závisí od času, v akom sa nám podarí kompletne vyplniť nákladný priestor vo vozidle, pričom v rámci EÚ ide spravidla o rozmedzie od 3 – 7 dní. Tovar neprekladáme a tak minimalizujeme riziko jeho poškodenia. O cene prepravy a predpokladanom dni doručenia Vás vždy informujeme pred začatím realizácie prepravy.

Preprava nebezpečných látok ADR

Do portfólia našich služieb patrí aj obstarávanie prepráv nebezpečných vecí. Preprava nebezpečného tovaru musí byť uskutočnená v súlade s Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej doprave nebezpečných vecí (ADR). Nebezpečné veci sú podľa ADR veci a predmety, ktoré svojimi vlastnosťami (jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktivita alebo iná nebezpečná vlastnosť) môžu pri preprave ohroziť bezpečnosť osôb, majetok alebo životne prostredie.

Pri prepravách nebezpečných vecí nesmie byť zanedbaný ani najmenší detail. Dbáme na to, aby počas procesu prepravy boli splnené všetky zákonné podmienky na balenie tovaru, označovanie tovaru, označovanie vozidiel, konštrukciu a vybavenie vozidiel, školenie vodičov, výber prepravnej trasy, správnosť prepravnej dokumentácie, spôsob uloženia na dopravnom prostriedku. To všetko a oveľa viac je dôležité k tomu, aby Váš nebezpečný tovar bezpečne dorazil na miesto doručenia.

Okrem ADR prepráv sa zameriavame aj na výnimky podľa množstva nebezpečného tovaru, ktorými sú prepravy podlimitných množstiev, obmedzených množstiev (LQ) a vyňatých množstiev (EQ).

Súčasťou nášho tímu je aj držiteľ osvedčenia o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí, ktorý Vám vždy rád poradí.  V prípade záujmu o ADR prepravu prosím vyplňte informačnú kartu obsahujúcu základné údaje, ktoré sú pre nás nevyhnutné pre vypracovanie cenovej ponuky.

„Jediný spôsob ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.”