Colné služby

Naša spoločnosť ponúka taktiež zastupovanie v colnom konaní a to priamym zastúpením v zmysle článku 18 Nariadenia Rady č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. V odstavci 14 Jednotnej colnej deklarácie (JCD) sa uvádza ako deklarant zákazník. Z tohto dôvodu musí zákazník pre účely zastupovania v colnom konaní uzatvoriť s našou spoločnosťou mandátnu zmluvu. Zásielky zasielané prostredníctvom našej spoločnosti sú v dovoze vyclievané do voľného obehu a vo vývoze v režime priamy vývoz za odplatu podľa nášho aktuálneho cenníka colných služieb.

 Vývoz tovaru / režim Vývoz:

 Režim vývoz umožňuje, aby slovenský tovar bol vyvezený do zahraničia. Vývoz zahŕňa vybratie vývozných ciel, uplatnenie obchodnopolitických opatrení a ďalšie vývozné formality.

 Aby sme mohli zastupovať Vašu spoločnosť v colnom konaní pri vývoze, je potrebné nám včas doručiť:

 1. Podpísanú mandátnu zmluvu a plnomocenstvo pre účely zastupovania v colnom konaní
 2. Dokumentáciu k zásielke (tovarové faktúry, dodacie listy, certifikáty, vývozné licencie, vyhlásenie o zhode, veterinárna a fyto kontrola, prípadne iné povolenia príslušných orgánov a inštitúcií týkajúce sa obchodnopolitických opatrení vyvážaného tovaru)
 3. Presnú špecifikáciu tovaru (HS kód, opis tovaru, materiálové zloženie a účel použitia)
 4. Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenského registra
 5. Kópiu osvedčenia o registrácií pre DPH
 6. EORI číslo (registrácia na colnom úrade)
 7. Podpísaný cenník služieb colnej deklarácie.

 Zásielku je možné exportovať až po ukončení colného konania a prepustení tovaru colným úradom do režimu vývoz. Výstupná (hraničná) pobočka colného úradu po potvrdení výstupu prepustí tovar do zahraničia.

 Dovoz tovaru / režim Voľný obeh:

 Po prepustení do režimu voľný obeh sa zahraničný tovar považuje za slovenský a príjemca môže s tovarom voľne nakladať. Prepustenie zahŕňa uplatnenie príslušných obchodnopolitických opatrení a ďalších formalít určených na dovoz tovaru, a vybratie dlžného cla, daní a iných platieb pri dovoze tovaru.

 Aby sme mohli zastupovať Vašu spoločnosť v colnom konaní pri dovoze je potrebné nám včas doručiť:

 1. Podpísanú mandátnu zmluvu a plnomocenstvo pre účely zastupovania v colnom konaní
 2. Dokumentáciu k zásielke (tovarové faktúry, dodacie listy, certifikáty, dovozné licencie)
 3. Prepravný dokument (AWB, MAWB, BOL,CMR)
 4. Presnú špecifikáciu tovaru (HS kód, opis tovaru, materiálové zloženie a účel použitia)
 5. Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenského registra
 6. Kópiu osvedčenia o registrácií pre DPH
 7. Prehlásenie o prevádzke ak sa ak sa adresa na faktúre nezhoduje s údajmi podľa obchodného registra.
 8. EORI číslo (registrácia na colnom úrade)
 9. Podpísaný cenník služieb colnej deklarácie.

Po obdržaní kompletnej dokumentácie (špecifikovanej vyššie) bude na príslušnom colnom úrade začaté colné konanie. Ak zásielka a k nej prislúchajúca dokumentácia spĺňajú všetky podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi na dovoz do krajiny, colný úrad po vykonaní colnej kontroly stanoví výšku colného dlhu. V tomto čase sa musí zásielka fyzicky nachádzať na príslušnom colnom úrade a musí byť prístupná na prípadnú colnú kontrolu.  Následne vám naša spoločnosť bezodkladne oznámi vznik colného dlhu, jeho výšku, splatnosť a účet určený colným úradom, na ktorý ste povinný colný dlh uhradiť. Colný dlh neuhrádzate na náš účet, ale priamo na účet Colného úradu. Po preukázaní úhrady colného dlhu a jeho pripísaní na účet colného úradu vám zásielku doručíme. JCD od nás obdržíte elektronicky. 

„Jediný spôsob ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.”