Certifikáty a dokumenty

Našim cieľom je získať si Vašu dôveru, preto máme záujem na tom, aby ste sa o nás dozvedeli čo najviac. Ponúkame Vám preto na nahliadnutie dokumenty na ktorých stojí naša každodenná práca. 

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení je dokladom o tom, že sme splnili zákonné podmienky na prevádzkovanie živností tvoriacich predmet nášho podnikania. Údaje o našej spoločnosti zapísané v Živnostenskom registri SR si môžete zároveň skontrolovať aj na stránke www.zrsr.sk.

Všeobecné Zasielateľské Podmienky

Všeobecné zasielateľské podmienky predstavujú pravidlá, ktorými sa riadime pri našej práci a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej zasielateľskej zmluvy, ktorú s nami uzatvoríte. Nájdite si chvíľku čas a preštudujte si podmienky, ktoré sú základom našej spolupráce. 

Poistenie zodpovednosti zasielateľa za škodu

Nakoľko k nášmu podnikaniu pristupujeme zodpovedne, prípadné riziká súvisiace s obstarávaním prepráv sme si poistili. Poistenie zodpovednosti zasielateľa za škodu slúži na úhradu prípadných škôd ku ktorým by mohlo dôjsť v súvislosti s vykonávaním našej činnosti. Ponúkame Vám na nahliadnutie našu zmluvu o poistení zodpovednosti zasielateľa za škodu, spolu so všeobecnými poistnými podmienkami poistenia zodpovednosti zasielateľa. 

Výpis z Obchodného registra

Naša spoločnosť je právnickou osobou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 58473/L, oddiel: Sro. Výpis z Obchodného registra týkajúci sa našej spoločnosti môžete nájsť na www.orsr.sk alebo si ho jednoducho stiahnite tu.

Osvedčenie o registrácii DPH

Sme platcami DPH. Prezrite si naše osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty, ktoré je dokladom o tom, že sme si svoju registračnú povinnosť platiteľa DPH riadne splnili a nadobudli tak postavenie platiteľa DPH. 

Osvedčenie o pridelení EORI čísla

EORI číslo je jedinečný identifikátor, ktorý  slúži na identifikáciu hospodárskych subjektov pri komunikácii s colnými orgánmi členských štátov EÚ bez toho, aby sa tieto hospodárske subjekty museli zaregistrovať v každom členskom štáte, v ktorom vykonávajú svoje podnikateľské aktivity.

EORI číslo musia mať všetky hospodárske subjekty so sídlom v EÚ alebo subjekty z tretích krajín, ktoré komunikujú s colnými správami členských štátov EÚ. 

Certifikát o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí

Naša spoločnosť dbá o odbornosť svojich zamestnancov. Súčasťou nášho tímu je aj držiteľ osvedčenia o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí vydaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Certifikát IATA diploma

Znalosť procesov leteckej operatívy je pre nás kľúčová. Certifikát IATA diploma bol vydaný Medzinárodným združením leteckých dopravcov  (IATA)

Certifikát IATA Cargo Security Awareness

Naša spoločnosť si uvedomuje nevyhnutnosť bezpečnosti leteckej prepravy zásielok a aktívne k nej prispieva. Certifikát nám bol vydaný Medzinárodným združením leteckých dopravcov (IATA)

„Jediný spôsob ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.”