Výsledky chybovosti prepravy batožiny v leteckej doprave

Podľa výsledkov oficiálnych štatistík bolo v roku 2015 prepravených leteckou dopravou 3,5 miliardy pasažierov. Z uvedeného počtu bolo nesprávne zmanipulovaných t. j. zmeškaných, poškodených alebo stratených 23,1 milióna kusov batožiny, čo predstavuje 6,53 nesprávne zmanipulovaných kusov na 1000 pasažierov.

Je preto pochopiteľné, a nepochybne aj správne, že letiská a letecké spoločnosti v ostatných rokoch vynakladajú nemalé investície a množstvo úsilia do iniciatív týkajúcich sa opatrení zameraných na zníženie chybovosti pri manipulácii s batožinou. Robia tak nie len v záujme spokojnosti pasažierov, ale aj v záujme vlastnom, nakoľko uvedené opatrenia prinášajú veľkú úsporu nákladov, ktoré museli letecké spoločnosti vynaložiť na doručovanie zmeškaných a nesprávne zmanipulovaných kusov batožiny a na kompenzovanie škôd v prípade ich poškodenia alebo straty.

Kritickým v tejto oblasti bol rok 2007, kedy bolo nesprávne zmanipulovaných 46,9 milióna kusov batožín pri 2,48 miliardy prepravených pasažierov. Išlo o alarmujúci výsledok predstavujúci cca 18,9 nesprávne zmanipulovaných kusov batožiny na 1000 pasažierov. Letecké spoločnosti preto pri prezentácií štatistík chybovosti pri manipulácii s batožinou s obľubou porovnávajú svoje aktuálne výsledky práve s rokom 2007, nakoľko v porovnaním s výsledkami z tohto roku vyznievajú ich výsledky priaznivejšie.

Faktom však je, že pozitívny progres v tejto oblasti nastal, a to nie zanedbateľný. V porovnaní s rokom 2014 dokázali letecké spoločnosti globálne znížiť počet nesprávne zmanipulovaných kusov batožiny o 10,5%, a to aj napriek takmer 7% nárastu počtu prepravených pasažierov. Uvedený výsledok je dôkazom efektivity uskutočnených opatrení leteckých spoločností v tejto oblasti a zároveň veľkým prínosom tak pre pasažierov na komerčných linkách leteckých spoločnosti, ako aj pre celý letecký priemysel. V neposlednom rade ide o pravdaže aj o výbornú správu pre nás, ako poskytovateľa služby on board kuriér.

Je našou prioritou, aby vaša zásielka bola doručená na miesto určenia včas a nepoškodená. Naša spoločnosť preto pravidelne sleduje a vyhodnocuje štatistiky nesprávne zmanipulovanej batožiny leteckých spoločností, ako aj spoľahlivosť a včasnosť odletov na jednotlivých letiskách, a tieto výsledky zohľadňuje pri návrhu prepravných riešení službou on board kuriér, tak, aby v maximálnej možnej miere eliminovala riziká spojené s leteckou prepravou Vašej zásielky ako zapísanej batožiny.

„Jediný spôsob ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.”