Sprievodná faktúra k tovaru pri leteckej preprave

Pri realizácií vývozného alebo dovozného obchodného prípadu zohráva sprievodná faktúra k tovaru významnú úlohu pri colnej deklarácií zásielok na vývoz a dovoz. Ich predloženie príslušným colným orgánom umožňuje výstup z colného územia predávajúceho a vstup na colné územie kupujúceho. Taktiež sú požadované pri realizácii platobného styku ako inkasné dokumenty.

Typy sprievodných faktúr akceptovaných pri leteckej preprave:

Obchodná faktúra sa vystavuje vtedy, keď má tovar trhovú hodnotu, t. j. tovar v nej uvedený je predmetom predaja a kúpy. Pre kupujúceho je to platobný doklad. Svojím obsahom musí zodpovedať podmienkam stanoveným v kúpnej zmluve a legislatívnym podmienkam krajiny vývozu. Obchodná faktúra patrí v obchodnej praxi medzi najčastejšie predkladané inkasné dokumenty.

Základné náležitosti obsiahnuté v obchodnej faktúre, potrebné na zabezpečenie colného konania sú :

 • Obchodný názov spoločnosti exportéra/ predávajúceho vrátane adresy, krajiny, PSČ, kontaktnej osoby, tel. čísla a daňového registračného čísla (US,CANADA MEXICO – IRS/FEIN NUMBER) a čísla EORI, adresa peňažného ústavu predávajúceho vrátane čísla jeho účtu (IBAN)
 • Obchodný názov spoločnosti importéra/ kupujúceho vrátane adresy, krajiny a PSČ, kontaktnej osoby, tel. čísla a daňového registračného čísla.
 • Obchodný názov spoločnosti príjemcu ak je iný ako Importér, vrátane adresy, krajiny a PSČ, kontaktnej osoby, tel. čísla a daňového registračného čísla.
 • Označenie, že ide o faktúru (v dohodnutom jazyku)
 • Poradové číslo faktúry
 • Číslo kontraktu alebo objednávky
 • Dátum vyhotovenia faktúry
 • Dátum, keď bol tovar dodaný, alebo dátum, keď bola platba prijatá
 • Dodaciu paritu podľa INCOTERMS
 • Účel vývozu
 • Druh použitej prepravy (Letecká, cestná, námorná atď.) / referencia MAWB
 • Dátum a spôsob splatnosti
 • Podpis vystavovateľa faktúry s otlačkom pečiatky
 • Miesto vstupu do krajiny (hlavne v USA)
 • Stav tovaru "nový, použitý, na opravu” (hlavne v USA)
 • Počet a označenie obalov
 • Podrobný popis tovaru slovne - signá a čísla tovaru  
 • Tarifný kód, zaradenie podľa číselnej nomenklatúry Harmonizovaného systému
 • Množstvo tovaru podľa povahy tovaru (rozmery, váha btto/ntto, atď.)
 • Spôsob balenia, počet kusov, celková váha
 • Krajina pôvodu (nie odkiaľ sa tovar exportuje, ale kde bol výrobok vyrobený. Nestačí EU, je potrebné bližšie špecifikovať krajinu)
 • Cena za jednotku tovaru a celková fakturovaná suma
 • Mena
 • Rabat, skontá, provízie

Colná faktúra – Je to doklad o colnej hodnote tovaru, ktorý požaduje colnica krajiny importéra a slúži ako podklad pre výpočet cla a daní v krajine určenia. Predávajúci v nej uvádza informácie o celkovej fakturovanej sume za tovar a spresňuje v nej náklady na dopravu, poistenie, baliace a manipulačné poplatky, prípadne ďalšie poplatky spojené s prepravou tovaru na miesto jeho určenia. Ďalej v nej bližšie špecifikuje podmienky dodávky a platby na určenie colnej hodnoty tovaru dovezeného do importujúcej krajiny. Overuje ju obchodná komora krajiny predávajúceho. Colná faktúra sa predkladá colnému úradu aj vtedy, keď zásielku nesprevádza obchodná faktúra, t. j. vystavuje sa na tovar neobchodného charakteru (napríklad pri tovare určeného na veľtrhy, výstavy, na dočasné použitie, pri reklamácii, darovaní, ale aj na spracovanie alebo opracovanie atď.)

Pro-forma faktúra je dokument, prostredníctvom ktorého predávajúci požaduje od kupujúceho platbu vopred.

Vystavuje sa pred dodávkou tovaru a slúži aj na získanie dovoznej licencie (ak je licencia potrebná), či na otvorenie akreditívu.

Za správnosť údajov uvedených na sprievodnej faktúre v plnej miere zodpovedá jej vystavovateľ. K tovaru vždy priložte minimálne 4 potvrdené a podpísané originály sprievodných faktúr.

„Jediný spôsob ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.”